Wen Guang

Associate professor   Supervisor of Master's Candidates

Academic Honors : National youth science foundation

Gender : Male

Date of Birth : 1989-11-02

Alma Mater : 中国地质大学(武汉)

Education Level : Faculty of Higher Institutions

Status : Employed

School/Department : 资源学院

Date of Employment : 2017-10-31

Discipline : mineral resource prospecting and exploration Mineralogy, Petrology, and Economic Geology

Business Address : 主楼719

Contact Information : 电子邮箱:guangwen@cug.edu.cn

Email :


mineral resource prospecting and exploration

 • 左仁广
 • Zu Bo
 • 朱钢添
 • Zhou Wenxiao
 • 周三栋
 • Zhixin Zhao
 • Zhao Xinfu
 • Kui-Dong Zhao
 • Zhang Zhiyao
 • 张晓军
 • 张金阳
 • Zhang Heng
 • 张道涵
 • 叶青
 • 叶加仁
 • Zhuosen Yao
 • 杨振
 • Yang Yushan
 • yangrui
 • Xu Yao-Ming
 • 徐思煌
 • 徐尚
 • Xiong Fengyang
 • 吴亚飞
 • 吴立群
 • 吴春明
 • xiaomingwang
 • Wang Xiao
 • 王维
 • 王任
 • Wangjiahao
 • WANG HUA
 • 王芙蓉
 • Chengbin Wang
 • Teng Changyu
 • Tan Jun
 • Tommy
 • Su Huimin
 • 石万忠
 • Shi Guanzhong
 • Ruan Banxiao
 • 荣辉
 • 权永彬
 • Qiu Huaning
 • Ping Hongwei
 • Pi Dao-Hui
 • NADEAU Olivier
 • Minfang Wang
 • 梅微
 • 马奔奔
 • Xinbiao Lv
 • Lyu Shuaifeng
 • Luke
 • 骆杨
 • 李占轲
 • 李艳军
 • Liu Zhaoqian
 • 刘泽瑞
 • Liu Yiming
 • Wenhao Liu
 • 刘强虎
 • liujingshou
 • Charlie Liu
 • Li Shuifu
 • 李俊
 • 李晶
 • Jie Li
 • 李杰
 • Li Guoqing
 • 李纯泉
 • Dr. Li baoqing
 • Lei Chao
 • Jin Xiaoye
 • Jiao Yangquan
 • Jiang Shu
 • JIANG ShaoYong
 • 胡郁乐
 • Hu Shouzhi
 • Hao Hu
 • 黄传炎
 • Yuguang Hou
 • 郭小文
 • Guo Qiulei
 • Guangqing Yao
 • Gong Yongjun
 • 葛翔
 • 高顺宝
 • 甘华军
 • Lebing Fu
 • Haijiao Fu
 • 董田
 • 陈志军
 • Chen Si
 • CHEN JIANGUO
 • Chen Honghan
 • Guohui Chen
 • 陈超
 • 曹晓峰
 • 曹强
 • Song Yu
 • 汪小妹

Mineralogy, Petrology, and Economic Geology

 • Zu Bo
 • Zhu Feng
 • Xiang Zhou
 • Zhao Xinfu
 • Shanrong Zhao
 • 赵璐璐
 • Kui-Dong Zhao
 • 张晓军
 • Yuan Yanming
 • 殷科
 • Zhuosen Yao
 • 杨水源
 • Yang Mingyu
 • Xu Yao-Ming
 • 徐畅
 • Xiong Qing
 • 巫翔
 • Wang Wei
 • 王国庆
 • 苏玉平
 • 孙伟
 • Si Sun
 • Qiu Huaning
 • NADEAU Olivier
 • Minfang Wang
 • 马强
 • Xinbiao Lv
 • Luo Biji
 • lizhiyong
 • 李占轲
 • Yilong Li
 • 李一鹤
 • 李艳军
 • Li Yan
 • 刘泽瑞
 • Charlie Liu
 • 李奇维
 • Jin Xiaoye
 • Hao Hu
 • Huang Liuqin
 • 洪汉烈
 • hanjinsheng
 • 郭新转
 • Gong Yongjun
 • Fang Qian
 • Dai Zhaoyi
 • daihongkun
 • 曹晓峰
 • 周翔

Personal Profile


文广,男,汉族,湖南宁乡人,现为中国地质大学(武汉)资源学院资源科学工程系副研究员(副教授),硕士生导师

担任《地球科学》和《Jounal of Earth Science》期刊青年编委

主持国家自然科学基金青年项目和面上项目,国家重点研发计划专题项目,中央高校杰出人才培育基金项目,企事业横向项目多项;

以第一作者或通讯作者在《Geochimica et Cosmochimica Acta》、《Mineralium Deposita》、《Contributions to Mineralogy and Petrology》、《American Minerologist》等SCI刊物发表10篇论文。教学:

主讲本科生课程《矿床地球化学》,大三下学期,32学时

北戴河地质认识实习

矿床实训实习


研究方向和兴趣:

矿物学及微量元素地球化学;斑岩-矽卡岩成矿系统;岩浆岩成矿专属性;矽卡岩型Fe-Cu矿床;成矿流体和成矿机制代表性论文:

Wen Guang,Li Jianwei,Albert H. Hofstra,Daniel E. Harlov,Xin-Fu Zhao,Heather A. Lowers, Alan E. Koenig,2024, Trace element fractionation in magnetite as a function of Fe depletion from ore fluids at the Baijian Fe-(Co) skarn deposit, eastern China: Implications for Co mineralization in Fe skarns. American Mineroligist (T1), in press. DOI: 10.2138/am-2023-9105.

Wen Guang,Qiu Jun,Albert H. Hofstra,Daniel E. Harlov,Ren Zhe, Li Jianwei,2024, Revealing the role of crystal chemistry in REE fractionation in skarn garnets: Insights from lattice-strain theory.  Contributions to Mineralogy and Petrology, 179:18 (T1).

Wen Guang,Deng Xiaodong, Zhou Runjie, Duan Zhuang, Cui Bingzhi,  Li Jianwei,2024, Geology, geochronology and stable isotope studies at the Baijian Fe-(Co) skarn deposit, eastern China, with implications for ore genesis and regional Fe skarn metallogeny. Ore Geology Reviews 166, 105935 (T2). 

Wen Guang,Li Jianwei,Albert H. Hofstra,Alan E. Koenig,Cui Bingzhi, 2020, Textures and compositions of clinopyroxene in an Fe skarn with implications for ore-fluid evolution and mineral-fluid REE partitioning. Geochimica et Cosmochimica Acta 290, 104-123 (T1, Nature Index).

Wen Guang,Zhou Runjie,Li Jianwei, Chang Jia, Hu Hao, Yan Dairong, Wei Ketao, Jin Shanggang, 2020,  Skarn metallogeny through zircon record: An example from the Daye Cu-Au-Fe-Mo district, eastern China. Lithos 378-379, 105807(T2).

Wen GuangLi JianweiAlbert H. HofstraAlan E. KoenigHeather A. LowersDavid Adams, 2017, Hydrothermal reequilibration of igneous magnetite in altered granitic plutons and its implications for magnetite classification schemes: Insights from the Handan-Xingtai iron district, North China Craton. Geochimica et Cosmochimica Acta 213, 255-270 (T1, Nature Index).

Wen GuangBi ShijianLi Jianwei, 2017, Role of evaporitic sulfates in iron skarn mineralization: a fluid inclusion and sulfur isotope study from the Xishimen deposit, Handan-Xingtai district, North China Craton. Mineralium Deposita 52, 495-514 (T2).

Qiu Jun, Zhou Run-Jie, Shang Shi-Chao, Wang Jia-Ning, Wen Guang (通讯作者), 2024, Garnet U-Pb geochronology and geochemistry of the Lazhushan Fe skarn deposit, Edong District, eastern China. Ore Geology Reviews, 167, 106000 (T2). 

Zhou Runjie, Wen Guang (通讯作者), Li jianwei et al., 2022,  Apatite chemistry as a petrogenetic–metallogenic indicator for skarnore‑related granitoids: an example from the Daye Fe–Cu–(Au–Mo–W) district, Eastern China. Contributions to Mineralogy and Petrology 177: 23 (T1).

Zhou Run‑Jie, Wen Guang(通讯作者), Li Jian‑Wei, et al., 2022, Petrogenesis and metal fertility of Yinzu pluton in the Daye district, easternChina: Insights from whole-rock and mineral (zircon, apatite andamphibolite) geochemistry. Lithos, 432-433 106898 (T2).