Wen Guang

Associate professor   Supervisor of Master's Candidates

Academic Honors : National youth science foundation

Gender : Male

Date of Birth : 1989-11-02

Alma Mater : 中国地质大学(武汉)

Education Level : Faculty of Higher Institutions

Status : Employed

School/Department : 资源学院

Date of Employment : 2017-10-31

Discipline : mineral resource prospecting and exploration Mineralogy, Petrology, and Economic Geology

Business Address : 主楼719

Contact Information : 电子邮箱:guangwen@cug.edu.cn

Email :


mineral resource prospecting and exploration

 • zuorenguang
 • Zu Bo
 • 朱钢添
 • Zhou Wenxiao
 • 周三栋
 • Zhixin Zhao
 • Zhao Xinfu
 • Kui-Dong Zhao
 • Zhang Zhiyao
 • 张晓军
 • 张金阳
 • Zhang Heng
 • 张道涵
 • 叶青
 • 叶加仁
 • Zhuosen Yao
 • 杨振
 • Yang Yushan
 • yangrui
 • Xu Yao-Ming
 • 徐思煌
 • 徐尚
 • 吴亚飞
 • 吴立群
 • 吴春明
 • xiaomingwang
 • Wang Xiao
 • 王维
 • 王任
 • Wangjiahao
 • WANG HUA
 • 王芙蓉
 • Chengbin Wang
 • Teng Changyu
 • Tan Jun
 • Tommy
 • Su Huimin
 • 石万忠
 • Shi Guanzhong
 • Ruan Banxiao
 • 荣辉
 • 权永彬
 • Qiu Huaning
 • Ping Hongwei
 • Pi Dao-Hui
 • NADEAU Olivier
 • Minfang Wang
 • 梅微
 • 马奔奔
 • Xinbiao Lv
 • Lyu Shuaifeng
 • Luke
 • 骆杨
 • 李占轲
 • 李艳军
 • Liu Zhaoqian
 • 刘泽瑞
 • Liu Yiming
 • Wenhao Liu
 • 刘强虎
 • liujingshou
 • Charlie Liu
 • Li Shuifu
 • 李俊
 • 李晶
 • Jie Li
 • Li Guoqing
 • 李纯泉
 • Dr. Li baoqing
 • Lei Chao
 • Jin Xiaoye
 • Jiao Yangquan
 • Jiang Shu
 • JIANG ShaoYong
 • 胡郁乐
 • Hu Shouzhi
 • Hao Hu
 • 黄传炎
 • Yuguang Hou
 • 郭小文
 • Guo Qiulei
 • Guangqing Yao
 • Gong Yongjun
 • 葛翔
 • 高顺宝
 • 甘华军
 • Lebing Fu
 • Haijiao Fu
 • 董田
 • 陈志军
 • Chen Si
 • CHEN JIANGUO
 • Chen Honghan
 • Guohui Chen
 • 陈超
 • 曹晓峰
 • 曹强
 • Song Yu
 • 汪小妹

Mineralogy, Petrology, and Economic Geology

 • Zu Bo
 • Zhu Feng
 • Xiang Zhou
 • Zhao Xinfu
 • Shanrong Zhao
 • 赵璐璐
 • Kui-Dong Zhao
 • 张晓军
 • Yuan Yanming
 • 殷科
 • Zhuosen Yao
 • 杨水源
 • Yang Mingyu
 • Xu Yao-Ming
 • 徐畅
 • Xiong Qing
 • 巫翔
 • Wei Wang
 • 王国庆
 • 苏玉平
 • 孙伟
 • Si Sun
 • Qiu Huaning
 • NADEAU Olivier
 • Minfang Wang
 • 马强
 • Xinbiao Lv
 • Luo Biji
 • lizhiyong
 • 李占轲
 • Yilong Li
 • 李一鹤
 • 李艳军
 • Li Yan
 • 刘泽瑞
 • Charlie Liu
 • 李奇维
 • Jin Xiaoye
 • Hao Hu
 • Huang Liuqin
 • 洪汉烈
 • hanjinsheng
 • 郭新转
 • Gong Yongjun
 • Lebing Fu
 • Zhaoyi Dai
 • daihongkun
 • 曹晓峰
 • 周翔

Personal Profile

 

基本情况


文广,男,汉族,湖南宁乡人,现为中国地质大学(武汉)资源学院资源科学工程系副研究员(副教授),硕士生导师,担任《地球科学》和《Jounal of Earth Science》期刊青年编委,《Contributions to Mineralogy and Petrology》、《Lithos》和《Ore Geology Reviews》等SCI期刊审稿人;

主持国家自然科学基金面上基金项目1项,青年基金项目1项,中央高校杰出人才培育基金项目1项,企事业横向项目多项;

以第一作者或通讯作者在《Geochimica et Cosmochimica Acta》、《Mineralium Deposita》、《Contributions to Mineralogy and Petrology》和《Lithos》等SCI刊物发表多篇论文。


教学


主讲本科生课程《矿床地球化学》,大三下学期,32学时。


研究方向和兴趣

矿物学及微量元素地球化学;斑岩-矽卡岩成矿系统;矽卡岩型Fe-Cu矿床;成矿流体和成矿机制

 

代表性论文

(1) Wen GuangLi JianweiAlbert H. HofstraAlan E. KoenigHeather A. LowersDavid Adams, 2017, Hydrothermal reequilibration of igneous magnetite in altered granitic plutons and its implications for magnetite classification schemes: Insights from the Handan-Xingtai iron district, North China Craton. Geochimica et Cosmochimica Acta 213, 255-270 (T1, Nature Index).

(2) Wen GuangLi JianweiAlbert H. HofstraAlan E. KoenigCui Bingzhi, 2020, Textures and compositions of clinopyroxene in an Fe skarn with implications for ore-fluid evolution and mineral-fluid REE partitioning. Geochimica et Cosmochimica Acta 290, 104-123 (T1, Nature Index).

(3) Wen GuangBi ShijianLi Jianwei, 2017, Role of evaporitic sulfates in iron skarn mineralization: a fluid inclusion and sulfur isotope study from the Xishimen deposit, Handan-Xingtai district, North China Craton. Mineralium Deposita 52, 495-514 (T2).

(4) Wen GuangZhou RunjieLi Jianwei, Chang Jia, Hu Hao, Yan Dairong, Wei Ketao, Jin Shanggang, 2020,  Skarn metallogeny through zircon record: An example from the Daye Cu-Au-Fe-Mo district, eastern China. Lithos 378-379, 105807(T2).

(5) Zhou Run‑Jie, Wen Guang(通讯作者)Li Jian‑Wei , Jiang Shao‑Yong, Hu Hao, Deng Xiao‑Dong, Zhao Xin‑Fu, Yan Dai‑Rong, Wei Ke‑Tao, Cai Heng‑An, Shang Shi‑Chao,  Li·Bai‑Cun,  Dai Xu‑Ke , 2022,  Apatite chemistry as a petrogenetic–metallogenic indicator for skarnore‑related granitoids: an example from the Daye Fe–Cu–(Au–Mo–W) district, Eastern China. Contributions to Mineralogy and Petrology 177: 23 (T1).

(6) Zhou Run‑Jie, Wen Guang(通讯作者)Li Jian‑Wei, Kang Cao, Ke-Tao Wei, Cai Heng‑An, Shang Shi‑Chao,  Yue Sun, Liang Fan,  Li·Bai‑Cun,  Dai Xu‑Ke, 2022,   

Petrogenesis and metal fertility of Yinzu pluton in the Daye district, easternChina: Insights from whole-rock and mineral (zircon, apatite andamphibolite) geochemistry. Lithos, 432-433 106898 (T2).


(7) Deng Xiao-dong, Li Jian‑Wei, Wen Guang, 2015, U-Pb Geochronology of Hydrothermal Zircons from the Early Cretaceous Iron Skarn Deposits in the Handan-Xingtai District, North China Craton Economic Geology 110(8):2159-2180 (T1).

(8) Deng Xiao-dong, Li Jian‑Wei, Wen Guang, 2014, Dating iron skarn mineralization using hydrothermal allanite-(La) U-Th-Pb isotopes by laser ablation ICP-MS Chemical Geology 382: 95-110 (T2).

(9) Sui Jix-xiang, Li Jian‑Wei, Wen Guang, Jin Xiao-Ye 2016, The Dewulu Reduced Au-Cu skarn deposit in the Xiahe-Hezuo district, West Qinling orogen, China: implications for an intrusion-related gold system Ore Geology Reviews 80:1230-1244 (T2).